EXHAUST SYSTEMS     /     SUSPENSION KITS     /     WIDEBODY & AERO

Terms and Conditions

Sklep internetowy www.carbonerre.com  jest własnością firmy CARBONERRE MOTORS Łukasz Pająk z siedzibą w Zawoja 1735, 34-222 Zawoja, NIP: 5521690984, REGON 386014218

Dane teleadresowe

e-mail: [email protected] 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa:

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy;
 2. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.carbonerre.com, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.)

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

Sprzedawca – CARBONERRE MOTORS Łukasz Pająk z siedzibą w Zawoja 1735, 34-222 Zawoja, NIP: 5521690984, REGON 386014218.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.carbonerre.com, za pośrednictwem którego Klient może przeglądać oferowane przez Sprzedawcę Towary oraz składać na nie zamówienia;

Towar – produkty (rzeczy ruchome) prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz ich wartość, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczony drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy Sprzedawcy prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. W przypadku korzystania z komputera (typu desktop lub laptop), posiadanie zainstalowanej przeglądarki:
 1. Microsoft Internet Explorer 11 i kolejne,
 2. Google Chrome 34 i kolejne,
 3. Mozilla Firefox 28 i kolejne,
 4. dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.
 5. W przypadku korzystania z smartfonów lub tabletów z systemem operacyjnym:
 1. Android 4 i kolejne – posiadanie zainstalowanej przeglądarki Google Chrome 34 i kolejne,
 2. Windows Phone 8 i kolejne – posiadanie zainstalowanej przeglądarki Microsoft Internet Explorer Mobile,
 3. iOS 4 i kolejne – posiadanie zainstalowanej przeglądarki Safari.
 1. Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest, aby Klient dysponował dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza internetowego 128 kbit/s.

§ 5 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Strony www.carbonerre.com. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie sklepu.
 2. Zamówienie zostało skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia i prawidłowo podał swoje dane kontaktowe (w tym w szczególności dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail) oraz zaakceptował postanowienia niniejszego „Regulaminu”, poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów i zapłać”. W wypadku gdy podane dane są niekompletne Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Przejście przez Klienta przez całą procedurę składania zamówienia Sklepu Internetowego oraz zaakceptowanie „Regulaminu” poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów i zapłać” oznacza złożenie przez Klienta wiążącej oferty nabycia Towarów.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego Zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego Zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności (w przypadku formy pre-paid) oraz wysłanie Towaru.
 5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej umowy przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas składania zamówienia.
 6. Zamówienia realizowane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego.
 7. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
 8. Przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili zaksięgowania należnej wpłaty do wysłania Towaru kurierem) wynosi 1-4 dni roboczych. W przypadku zakupu przez Klienta Towaru w opcji „za pobraniem” czas realizacji Zamówienia (od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę do wysłania Towaru kurierem) wynosi 1-4 dni roboczych.
 9. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego Towaru Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia i uprzedniego dokonania przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 10. Na zakupiony Towar Sklep Internetowy wystawia paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT, podczas składania Zamówienia, w formularzu zamówienia, zobowiązany jest zaznaczyć okienko „Wystawić fakturę?” oraz podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura. Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres mailowy bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 11. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

§ 6 Ceny Towarów i dopuszczalne formy płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostały określone w zakładce „Rodzaje dostawy”, którą Klient wypełnia podczas wypełniania formularza Zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Koszt wysyłki zawiera podatek VAT.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
 4. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony Towar w Sklepie Internetowym obejmują:
 1. przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego natychmiastowego obsługiwanego przez Płatności PayU;
 2. płatność przy odbiorze;
 3. płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego;

Dane do przelewu:

CARBONERRE MOTORS Łukasz Pająk

Bank Spółdzielczy w Zatorze 91 8136 0000 0010 5907 2000 0050 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klienta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru, a w przypadku gdy realizacja Zamówienia następuje partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatniej partii lub części Towaru.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa ust. 1, wystarczające jest wysłanie przez Klienta Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Towarów w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Towary należy zwrócić na adres: 
 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać odpowiednio opakowany tj. w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot pieniędzy (tj. ceny zakupionych Towarów oraz kosztów wysyłki) zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towarów oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania.
 7. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc niezwiązanej z działalnością zawodową lub gospodarczą Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostawy Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Klient ma prawo do reklamacji zamówionego Towaru, gdy:
 1. Towar posiada wady fabryczne;
 2. Towar został uszkodzony podczas transportu;
 3. Towar otrzymany jest niezgodny z Towarem zamówionym;
 1. W celu skorzystania przez Klienta z prawa do reklamacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy reklamację, dokładnie opisującą wadę fabryczną Towaru (oraz okoliczności w jakich powstała) lub zakres uszkodzeń Towaru powstały podczas transportu lub w przypadku otrzymania Towaru niezgodnego z umową opis przedmiotowej niezgodność.
 2. W przypadku złożenia reklamacji zamówione Towary należy zwrócić na adres: CARBONERRE MOTORS Łukasz Pająk z siedzibą w Zawoja 1735, 34-222 Zawoja
 1. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Jeżeli reklamacja Klienta zostanie uznana za zasadną Klient otrzyma wymieniony Towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny Towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone Klientowi także koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył Sprzedawca.
 3. Wymiana Towaru na nowy lub zwrot równowartości ceny Towaru wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.
 4. Koszt wysyłki i zwrotu przesyłki zagranicznej w przypadku podania błędnego adresu dostarczenia Towaru obciąża Klienta i pobierana jest z przedpłaty za Towar.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informujemy, że firma CARBONERRE MOTORS Łukasz Pająk przestrzega obowiązujących zasad ochrony danych osobowych wynikających z aktualnych przepisów prawa a szczególnie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej. 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.
 3. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na Stronie Internetowej Sklepu w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, za usuwanie i blokowanie wiadomości e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta).
Login
Create an account

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

SHOPPING BAG 0